SKLEP DLA MIŁOŚNIKÓW OGRODU

Stylowe dekoracje i narzędzia ogrodowe

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SZYKOWNY OGRÓD

Drogi Kliencie!

Bardzo mi miło, że zdecydowałeś się zrobić zakupy w moim Sklepie. 

Zapoznaj się proszę z poniższym Regulaminem i zasadami sprzedaży, które obowiązują Ciebie i mnie podczas robienia zakupów.

Pamiętaj także, że w razie pytań i wątpliwości, możesz skontaktować się ze mną poprzez dane wskazane w Regulaminie.

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE I DANE KONTAKTOWE

1. Sklep internetowy jest dostępny w domenie szykownyogrod.pl i na odpowiednich podstronach po dokonaniu rejestracji oraz jest prowadzony przez Sprzedawcę.

2. W przypadku reklamacji złożonego Zamówienia należy kontaktować się ze Sprzedawcą używając następujących danych kontaktowych:

 • numer telefonu: 664 161 399
 • adres e-mail: kontakt@szykownyogrod.pl

formularza kontaktowego dostępnego w ramach Sklepu

3. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresu poczty elektronicznej i formularza kontaktowego dostępnego w ramach Sklepu.

4. Zasady korzystania oraz składania Zamówień, zawierania Umów Sprzedaży Produktów oraz dokonywania reklamacji w ramach Sklepu określa niniejszy Regulamin.

5. Sprzedawca udostępnia nieodpłatnie Klientowi lub Użytkownikowi Regulamin przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu internetowego. Klient może utrwalić treść Regulaminu w dogodny dla siebie sposób np. poprzez zapis na trwałym nośniku lub wydruk.

6. Warunkiem skorzystania ze Sklepu oraz zawarcia Umowy Sprzedaży jest akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu. Klient poprzez jego akceptację wyraża zgodę na wszystkie postanowienia i zobowiązuje się ich przestrzegać.

7. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto.

8. Informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne oraz ceny, nie stanowią oferty, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy.

9. W ramach korzystania ze Sklepu zabrania się dostarczania informacji o charakterze bezprawnym oraz w szczególności zabrania się: rozsyłania i umieszczania w ramach Sklepu spamu, dostarczania i przekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, w szczególności w ramach formularzy znajdujących się w Sklepie.

10. Nakazuje się:

 • Korzystanie ze Sklepu w sposób zgodny z Regulaminem oraz przepisami prawa;
 • Korzystanie ze Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania;

Korzystanie z wszelkich treści zamieszczonych na podstronach internetowych Sklepu wyłącznie w celu osobistego użytku, zgodnie z udzieloną licencją (jeśli taka została udzielona).

11. Klient nie może dokonać zakupu anonimowo ani pod pseudonimem lub używając niepoprawnych danych osobowych.

12. W celu usunięcia konta Klienta należy pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej poinformować Sklep o woli jego usunięcia.

§2 DEFINICJE

Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:

1. Sprzedawca/ Dostawca usług lub treści cyfrowych Katarzyna Fuglewicz prowadząca/y działalność gospodarczą pod firmą Katarzyna Fuglewicz pod adresem 36-020 Borek Stary 391d, NIP: 813 324 3817 zgodnie z dokumentem wygenerowanym z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

2. Klient lub Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca Zamówienie w ramach Sklepu i dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu.

3. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – Przedsiębiorca dokonujący zamówienia Produktów związanych z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie mających dla przedsiębiorcy charakteru zawodowego, zgodnie z art. 38 a ustawy o prawach konsumenta.

5. Konto – konto Klienta lub Użytkownika założone na platformie internetowej Sklepu.

6. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca
we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, która korzysta ze Sklepu.

7. Regulamin– niniejszy Regulamin Sklepu.

8. Sklep Internetowy lub Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem szykownyogrod.pl oraz na odpowiednich jego podstronach za pośrednictwem, którego Klient może dokonywać Zamówień i zakupów określonych Produktów.

9. Towar – produkt fizyczny zakupiony lub dostępny w Sklepie. Produkty są sprzedawane odpłatnie, chyba że wyraźnie zastrzeżono inaczej.

10. Towar z elementami cyfrowymi – to Towar zawierający treść cyfrową lub usługę cyfrową lub z nimi połączony w taki sposób, że brak treści cyfrowej lub usługi cyfrowej uniemożliwiłby jego prawidłowe funkcjonowanie.

11. Cena – wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Klient jest obowiązany zapłacić Sprzedawcy Towary.

12. Najniższa cena Towaru – najniższa cena Towaru, jaka obowiązywała w ciągu 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. Jeżeli dany Towar oferowany jest krócej jak 30 dni, oznacza najniższą cenę tego Towaru, która obowiązywała w okresie od dnia oferowania tego Towaru do dnia wprowadzenia obniżki.

13. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawarta pomiędzy Sprzedawcą
a Klientem za pośrednictwem Sklepu.

14. Umowa o dostarczenie tresci/usług cyfrowych– to umowa zawierana na czas nieokreślony z Klientem w przypadku założenia Konta Klienta lub wyrażenia zgody na dostarczanie Newslettera.

15. Usługa cyfrowa jest to usługa pozwalająca konsumentowi na wytwarzanie przetwarzanie i przechowywanie danych lub dostęp do nich lub usługa pozwalająca na wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej które zostały przesłane lub wytworzone przez konsumenta lub innych użytkowników tej usługi, lub inne formy interakcji przy pomocy takich danych. W Sklepie Usługą cyfrową jest założenie i obsługa konta Klienta.

16. Treści cyfrowe to dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej. W Sklepie Treścią cyfrową jest Newsletter z możliwością pobrania darmowego pliku pdf.

17. Środowisko cyfrowe – to sprzęt komputerowy, oprogramowanie i połaczenie sieciowe wykorzystywane przez Klienta celem korzystania z Treści/Usługi cyfrowej.

18. Trwały nośnik – to narzędzie lub materiał umożliwiający Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji skierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez określony czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą i które pozwalają na odtworzenie tych informacji w niezmienionej postaci, w szczególności poczta elektroniczna.

19. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 poz. 827 ze zm.), dalej jako Ustawa.

20. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000 z późn. zm.).

21. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną– ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

22. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), dalej jako Kodeks cywilny.

23. Zamówienie – czynność, oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą i spełnienia świadczenia na rzecz Klienta, na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.

24. Formularz zamówienia – formularz Sklepu, za pomocą którego, Klient może złożyć Zamówienie i zrealizować Umowę Sprzedaży.

25. Opinia obsługi Sklepu (Zamówienia) lub opinia Towarów – subiektywne wypowiedzi Klientów i oceny przyznawane w formie gwiazdek od (1 – 5).

26. Umowa zawarta na odległość– umowa zawarta z Klientem w ramach Sklepu, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

27. Operator płatności –  serwis Przelewy24 należący do PayPro SA, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, NIP: 779-236-98-87, Regon: 301345068

28. Dowód zapłaty – faktura lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku
od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku i innymi stosownymi przepisami prawa.

29. Płatność – wpłata na konto Sprzedawcy za pośrednictwem dostępnych w Sklepie sposobów płatności internetowych lub wpłata przy odbiorze Produktu- w zależności od wybranej formy płatności i zamówionego Produktu.

30. System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych
i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie
i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego
dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego (Internet).

31. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.

§3 WYMAGANIA TECHNICZNE

1. Klient może korzystać z udostępnionych funkcji sklepu internetowego w sposób zgodny z Regulaminem i obowiązującymi przepisami oraz w sposób niezakłócający funkcjonowania Sklepu internetowego oraz innych Klientów.

2. Do skorzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty potrzebne są:

 • komputer stacjonarny, laptop, tablet, telefon z dostępem do internetu, umożliwiające komunikację i wypełnienie formularzy
 • dostęp do Internetu z umożliwiającego to urządzenia;
 • odpowiednio skonfigurowana, aktualna wersja przeglądarki internetowej obsługująca pliki typu cookies, np. Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome;
 • aktywne i odpowiednio skonfigurowane konto poczty e-mail.

3. Sprzedawca zapewnia środki techniczne służące zapobieganiu pozyskiwania, modyfikacji lub zniekształcenia danych osobowych i informacji przez Klientów oraz przez nieuprawnione osoby trzecie.

4. Sprzedawca podejmuje odpowiednie działania w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu.

§4 PRODUKTY DOSTĘPNE W SKLEPIE

W Sklepie Szykowny Ogród znajdują się produkty aktualnie dostępne na stronie Sklepu.

§5 SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1. Klient może dokonać zakupu Produktu poprzez jego wybór z poziomu odpowiedniej podstrony Sklepu. Klient może dokonać wyboru wśród różnych wariantów Produktu w różnych cenach (o ile taka możliwość jest wyraźnie wskazana w opisie Produktu).

2. Po dokonaniu wyboru Produktu, celem dokonania zakupu Klient powinien podejmować kolejne kroki zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronach Sklepu. Klient powinien w pierwszej kolejności kliknąć w przycisk „Dodaj do koszyka” pokazany wraz z ceną i nazwą produktu, w wyniku czego wybrany Produkt zostanie dodany do koszyka zakupowego. Następnie, może dokonać dalszych zakupów lub kliknąć w przycisk „Zobacz koszyk”, a następnie kliknąć w przycisk „Przejdź do płatności” i sfinalizować zakup na kolejnej stronie.

3. Celem złożenia Zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta w formularzach następujących danych:

 • imienia i nazwiska oraz opcjonalnie nazwy firmy,
 • adresu (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto),
 • numeru telefonu,
 • adresu e-mail,
 • akceptacja Regulaminu i Polityki prywatności poprzez zaznaczenie okienek. Akceptacja jest niezbędna do dokonania i sfinalizowania Zamówienia.
 • wyrażenie zgody na realizację zamówienia przez Sklep poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”, który wskazuje na konieczność zapłaty
  za Zamówienie.

4. Klient może wskazać także inny adres do wysyłki poprzez zaznaczenie checkboxa „Wysłać na inny adres?” i wskazanie właściwych danych.

5. Klient może także opcjonalnie złożyć uwagi do zamówienia, np. dodatkowe informacje o dostarczeniu przesyłki.

6. W Koszyku, w polu o nazwie „Kod kuponu” Klient ma możliwość wpisania kodu rabatowego, jeśli taki posiada. Po kliknięciu w przycisk „Wykorzystaj kupon” cena ulegnie modyfikacji. Kod rabatowy można użyć także na etapie składania zamówienia klikając w widoczny link.

7. W procesie składania Zamówienia Klient obowiązany jest także dokonać wyboru co do formy płatności za zamówione Produkty, z obecnie dostępnych w Sklepie.

8. W trakcie składania Zamówienia – do momentu kliknięcia w przycisk „Kupuję
i płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji podanych przez siebie danych osobowych oraz danych w zakresie wybranych przez siebie Produktów, jak również co do formy płatności.

9. Klient dokonując kliknięcia w przycisk „Kupuję i płacę”, ma świadomość, iż zawarcie umowy związane jest z obowiązkiem uiszczenia należnej Sprzedawcy zapłaty.

10. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli Klienta zawarcia
ze Sprzedawcą Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią niniejszego regulaminu.

11. Klient dokonuje zapłaty poprzez wybór jednej z formy płatności, dostępnej
w Sklepie, a następnie dokonuje wpłaty.

12. Fakt dokonania zakupu potwierdzony jest e-mailem wysłanym na adres mailowy podany przez Klienta w formularzu Zamówienia.

13. Umowę Sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 13 niniejszego paragrafu. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta w języku polskim w treści zgodnej z Regulaminem.

14. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do nie zrealizowania Zamówienia w przypadku:

 • nieprawidłowego/niekompletnego wypełnienia formularza Zamówienia (brak wszystkich danych potrzebnych do realizacji Zamówienia),
 • nieotrzymania wpłaty w terminie 3 dni od złożenia Zamówienia (w przypadku wyboru opcji płatności przelewem)

§6 CENY PRODUKTÓW I FORMY PŁATNOŚCI

1. Ceny Produktów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu są cenami brutto
i zawierają wszystkie podatki wymagane przez obowiązujące przepisy prawne.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów prezentowanych
w Sklepie, wprowadzania nowych Produktów, wycofywania Produktów, przeprowadzania promocji i dawania rabatów, a także czasowego oferowania Produktów nieodpłatnych. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie którejkolwiek ze zmian. Szczegóły i czas trwania zawsze zawarte są w opisie danego Produktu.

3. Czas trwania każdej promocji jest ograniczony. Rabaty i promocje nie sumują się.

4. W przypadku promocji widocznych na Sklepie, na karcie produktu, poniżej aktualnej ceny podawana jest informacja o najniższej cenie z 30 dni przed obniżką.

5. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Produkty:

 • przelewem bankowym – numer konta: Santander Bank Polska 85109027500000000150752640 płatne bezpośrednio na konto Sprzedawcy. Dane do płatności wyświetlą się po złożeniu zamówienia. Klient otrzyma je również w mailu potwierdzającym złożenie zamówienia. W razie wątpliwości proszę o kontakt mailowy: kontakt@szykownyogrod.pl
 • przelewem elektronicznym – płatne bezpośrednio na konto Sprzedawcy
  za pośrednictwem systemu Przelewy24– na przelewie w polu „Tytułem” prosimy podać co najmniej numer Zamówienia. Autoryzacja i przetwarzanie danych osobowych odbywa się za pośrednictwem danego banku;
 • za pobraniem- płatne przy odbiorze Produktu. Produkt zostanie wydany po otrzymaniu płatności przy odbiorze.

6. Do każdego Zamówienia wystawiana jest faktura (imienna lub na firmę, jeśli zostały podane dane firmy) w wersji elektronicznej, która zostaje przesłana do Klienta automatycznie, na co Klient niniejszym wyraża zgodę.

§7 DOSTAWY PRODUKTÓW – KOSZTY, FORMY I TERMINY

1. Wysyłka Produktu nastąpi w terminie od 1 do 3 dni roboczych od momentu przyjęcia Zamówienia do realizacji.

2. Klient ma do wyboru następujące formy dostawy:

 • Paczkomaty
 • Przesyłka kurierska

3. Dostawy realizowane są na terenie Polski.
4. Zamówienie zostanie zrealizowane pod wskazany w Formularzu Zamówienia adres wysyłki.
5. Dostawy odbywają się w dni robocze, od poniedziałku do piątku.
6. Koszty dostaw podane są w momencie składania Zamówienia i przeliczania koszyka. Klient może się z nimi zapoznać przed dokonaniem Zamówienia. Ceny Produktów nie zawierają cen dostawy, które doliczane są zgodnie z aktualnym cennikiem Sklepu.
7. W przypadku wyboru przez Klienta płatności w formie przedpłaty czas wysyłki Produktu liczy się od dnia uznania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy.
8. Jeżeli przy zakupie Klient wybiera płatność w formie przedpłaty, to zobowiązuje się do niezwłocznej wpłaty środków na rachunek bankowy Sprzedawcy. W razie braku wpłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia w Sklepie (z wyłączeniem sobót, niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy), Zamówienie ulega anulowaniu.
9. W przypadku wyboru formy płatności za pobraniem – czas realizacji Zamówienia liczony jest od momentu otrzymania od Sprzedawcy wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie Zamówienia.
10. Przyjmuje się, że dzień zapłaty, to dzień uznania na rachunku bankowym Sprzedawcy.
11. W przypadku darmowej wysyłki wynoszącej 390 zł wysyłka odbywa się kurierem (tylko przedpłata).

§8 USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Klienta usługi drogą elektroniczną.

2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Klienta przez Sprzedawcę jest umożliwienie Klientowi zawarcia umowy ze Sprzedawcą drogą elektroniczną. Usługa
ta świadczona jest nieodpłatnie, w ramach ceny zapłaconej z tytułu złożenia Zamówienia.

3. Sprzedawca dostarcza Klientowi Treści cyfrowe w postaci wysyłki newslettera, jeśli Klient wyraził na nią zgodę. Szczegóły dotyczące wysyłki newslettera, zapisu, rezygnacji z jego otrzymywania opisane zostały w regulaminie ( głównie w §10) i polityce prywatności.

4. Sprzedawca świadczy również na rzecz Klienta usługę cyfrową polegającą na rejestracji
i utrzymywaniu Konta oraz zapewnianiu Klientowi dostępu do Konta za pomocą logowania, jeżeli Klient zdecydował się takie konto założyć. Usługa ta świadczona jest na rzecz Klienta w ramach ceny zapłaconej za dany Produkt.

5. W celu założenia indywidualnego Konta Klient powinien podczas składania zamówienia zaznaczyć opcję „Stworzyć konto?” i uzupełnić Nazwę użytkownika i hasło a następnie zaakceptować Regulamin i złożyć Zamówienie.

6. Na podany przez Klienta adres e-mail zostanie przesłana informacja o założeniu konta oraz link do strony logowania.

7. Z chwilą dokonania skutecznej rejestracji Konta umowa o świadczenie nieodpłatnej usługi drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas nieokreślony.

8. Klient loguje się do Konta poprzez adres e-mail lub login oraz hasło. W każdej chwili może też wygenerować nowe hasło w przypadku zapomnienia lub utracenia poprzedniego.

9. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientowi i przekazania danych w związku
z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

10. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania.

11. Klient jest uprawniony poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.

12. Zabronione jest udostępnianie danych Konta Klienta osobom trzecim oraz zakładanie kilku Kont przez jednego Użytkownika.

13. W wypadku Klientów będących Konsumentami Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej i usunąć konto Klienta lub pozbawić go prawa do składania Zamówień w każdym czasie z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia, z zachowaniem praw nabytych przez Klienta przed rozwiązaniem umowy.

14. W wypadku Klientów będących Konsumentami Sprzedawca  może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej i usunąć konto Klienta lub pozbawić go prawa do składania Zamówień, ze skutkiem natychmiastowym, z ważnych powodów, w przypadku istotnego i rażącego naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, tj. w szczególności w przypadku, gdy Klient korzysta ze Sklepu i Konta w sposób niezgodny z przepisami prawa lub postanowieniami Regulaminu i niezgodnie z dobrymi obyczajami oraz przeznaczeniem Konta i Sklepu,  w sposób uciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy, kopiuje Produkty i Usługi Sprzedawcy lub udostępnia je podmiotom trzecim bez zgody Sprzedawcy, podaje Sprzedawcy dane niezgodne z rzeczywistym stanem prawnym, nieprawidłowe, niedokładne lub naruszające prawa osób trzecich, lub też narusza lub próbuje naruszyć zabezpieczenia techniczne Sklepu i Konta w celu niedozwolonego uzyskania dostępów do jego zasobów.

15. Strony mogą również rozwiązać umowę o świadczenie usług elektronicznych w drodze porozumienia stron w każdym czasie.

16. Klient może rozwiązań umowę o świadczenie usług drogą elektronicznych w każdym czasie, z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia lub w trybie natychmiastowym z ważnych powodów.

17. Wskutek usunięcia Konta przez Sprzedawcę Klient traci dostęp do wszystkich zasobów dostępnych uprzednio na jego Koncie.

18. W celu usunięcia Konta, Klient może skontaktować się w tym celu ze Sprzedawcą drogą elektroniczną.

§9 UMOWA O DOSTARCZENIE NEWSLETTERA,
UMOWA O DOSTARCZENIE TREŚCI CYFROWEJ LUB USŁUGI CYFROWEJ

1. Do zawarcia „Umowy o dostarczenie Newslettera” niezbędna jest akceptacja niniejszego Regulaminu poprzez zaznaczenie checkboxa znajdującego się poniżej przycisku “Zapisuję się” na formularzu zapisu w Sklepie.
2. Po kliknięciu “Zapisuję się” Dostawca niezwłocznie wysyła dostęp do treści/usługi cyfrowej w formie aktywnego linka na podany adres email lub w inny sposób, o którym Klient zostanie wcześniej poinformowany.
3. Dostawca treści cyfrowych ma obowiązek dostarczenia treści/usługi cyfrowej zgodnie z umową.
4. Treść cyfrowa, wynikająca z zapisu na Newsletter jest udostępniana nieodpłatnie.
5. Jeżeli Klient nie chce zapisywać się do newslettera w zamian za udostępnienie swoich danych (Imienia i adresu email) może zakupić oferowaną treść cyfrową (zostanie udostępniona odpłatnie) po wcześniejszym kontakcie mailowym.
6. Treść cyfrowa np. Plik PDF udostępniany jest tylko na własne potrzeby Klienta bez udzielania mu jakichkolwiek licencji.

7. Treść cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili gdy treść cyfrowa lub środek pozwalający na uzyskanie dostępu do treści cyfrowej  został udostępniony konsumentowi lub fizycznemu lub wirtualnemu urządzeniu  samodzielnie wybranemu przez konsumenta do tego celu lub gdy konsument lub takie urządzenie uzyskali do niej dostęp.
8. Usługę cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili gdy konsument lub fizyczny lub wirtualny urządzenie samodzielnie wybrane przez konsumenta do tego celu uzyskali dostęp do usługi cyfrowej.
9. Jeżeli przedsiębiorca nie dostarczył treści cyfrowej lub usługi cyfrowej niezwłocznie lub w dodatkowym wyraźnie uzgodnionym przez strony terminie konsument może odstąpić od umowy.

Kiedy treść/usługa jest zgodna z umową?

Treść/usługa cyfrowa jest zgodna z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jej:

1.  opis rodzaj, ilość, jakość, kompletność, funkcjonalność a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi również kompatybilność, interoperacyjność, dostępność wsparcia technicznego i aktualizacji.
2.  Kiedy jest przydatna.
3.  Jest dostarczona z instrukcjami i ewentualnymi akcesoriami.
4.  Nadaje się do celu,  do którego realizacji zwykle korzysta się z treści czy usługi cyfrowej, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk
5.  Występuje w takiej ilości i ma takie cechy, jakie są typowe dla towaru takiego rodzaju i których konsument może zasadni oczekiwać.
6.  Jest taka sama jak wersja próbna/zapowiedź.

Wymagania techniczne umożliwiające nieodpłatne otrzymanie treści cyfrowej:

1. Komputer stacjonarny, laptop, telefon, tablet z dostępem do Internetu umożliwiające komunikację i wypełnienie formularzy.
2. Dostęp do poczty elektronicznej.
3.  Aktywny adres email.
4. Dostęp do aktualny przeglądarki internetowej: Chrome, Mozilla,  Internet Explorer,  Safari,  Opera, wersja aktualnej umożliwiającej przeglądanie stron.
5.  Przeglądarka PDF celem otwarcia pliku
6.  Dostęp do drukarki umożliwiającej wydruk projektu na papierze

Dostawca treści cyfrowej nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności z Umową Treści/Usługi cyfrowej jeżeli środowisko cyfrowe Klienta nie jest kompatybilne z wymaganiami technicznymi, o których Sprzedawca poinformował go przed zawarciem umowy w niniejszym Regulaminie.

Kiedy klient może złożyć reklamację?

1. Dostawca odpowiada za brak zgodności treści/usługi cyfrowej dostarczanej jednorazowo lub częściami z umową który istniał w chwili jej dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od dostarczenia treści/usługi cyfrowej.

Domniemywa się że brak zgodności z umową który ujawnił się przed upływem roku od dostarczenia treści/usługi cyfrowej istniał w chwili jej dostarczenia.
2.  Dostawca nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej a umową określonego, jeżeli ów brak podstępnie zataił.
3.  Jeżeli treść/usługa cyfrowa są niezgodne z umową konsument może żądać doprowadzenia do zgodności z umową.
4.  Przedsiębiorca może odmówić doprowadzenia do zgodności z umową treści/usługi cyfrowej sposób wybrany przez konsumenta, jeśli jest niemożliwy lub wymagałby nadmiernych kosztów dla przedsiębiorcy.
5.  Przedsiębiorca doprowadza treść/usługę cyfrową do zgodności z umową w rozsądnym czasie od chwili w której przedsiębiorca został poinformowany przez konsumenta o braku zgodności z umową bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta uwzględniając ich charakter oraz cel w jakim są wykorzystywane.
6.  Koszt doprowadzenia treści/usługi cyfrowej do zgodności z umową ponosi przedsiębiorca.
7.  Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy

 • Kiedy doprowadzenie do zgodności z umową jest niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów
 • lub przedsiębiorca nie doprowadził treści usługi cyfrowej do zgodności z umową.
 • lub brak zgodności z umową występuje nadal pomimo prób przedsięgiorcy do doprowadzenia do zgodności z umową
 • lub brak zgodności treści usługi cyfrowej jest na tyle istotny że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy
 • z oświadczenia przedsiębiorcy lub okoliczności wyraźnie wynika że nie doprowadzi on treści usługi cyfrowej do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych
  niedogodności dla konsumenta.

§10 OPINIE W SKLEPIE INTERNETOWYM

1.Klient Sklepu Internetowego ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym. Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego produktu w Sklepie Internetowym.

2.Sprzedawca po dokonanych zakupach w Sklepie Internetowym wysyła do Klienta wiadomość email z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dot. opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszego zaproszenia do wystawienia opinii Sprzedawca ponawia wysyłkę zaproszenia.

3.Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy.

4.Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym oraz wizytówce <0>TrustMate.io. Opinie mogą także być prezentowane na profilach mediów społecznościowych takich jak np. Instagram, Facebook.

5.Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.

6.Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam Sprzedawca ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.

7.Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.

§11 REKLAMACJE TOWARÓW

1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, będącego konsumentem za niezgodność z Umową Sprzedaży Towarów zakupionych przez Klienta stosownie do przepisów Ustawy o prawach konsumenta.
2. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Towar zgodnie z Umową. Podstawę do reklamacji stanowi brak zgodności Towaru z umową.

Towar jest zgodny z Umową, jeżeli:

 • zgodny z Umową pozostaje w szczególności jego opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność, funkcjonalność
 • jest przydatny do realizacji celu, do którego jest on potrzebny konsumentowi i poinformował o tym Sprzedawcę
 • nadaje się do celu, do realizacji którego zwykle się używa takie Towary
 • jest taki sam jak udostępniana wcześniej próba czy wzór
 • występuje w takiej ilości i ma takie cechy, jakie są typowe dla Towaru takiego rodzaju i których Konsument może zasadnie oczekiwać
 • jest dostarczany z instrukcją i akcesoriami

3. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od dostarczenia towaru istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej (np. brak zgodności Towaru z umową nie istniał w chwili dostarczenia, lub domniemania nie można pogodzić ze specyfikacją produktu lub charakterem braku zgodności Towaru z umową).

4. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od dostarczenia towaru.

5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaru z umową jeśli Konsument został wyraźnie poinformowany o braku danej cechy oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak tej cechy.

7. Przywrócenie zgodności towaru z umową może nastąpić poprzez naprawę towaru lub wymianę towaru na nowy. Sprzedawca może odmówić naprawy towaru (lub wymiany) jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów po stronie sprzedawcy.

8. Naprawa lub wymiana nastąpi w rozsądnym terminie.

9. W przypadku jeśli Sprzedawca odmówił dokonania naprawy lub wymiany, lub nie dokonał ich w rozsądnym czasie, bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub jeśli Towar pozostaje niezgodny z umową pomimo dokonania naprawy lub wymiany, lub kiedy niezgodność z umową jest na tyle znacząca, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny lub odstąpienie od umowy albo z doświadczenia Sprzedawcy wynika, że nie dokona on wymiany bądź naprawy w rozsądnym terminie wtedy przywrócenie zgodności Towaru z umową może nastąpić poprzez obniżenie ceny lub odstąpienie od umowy (w przypadku istotnych niezgodności).

10. Kiedy niezgodność dotyczy tylko niektórych Towarów odstąpienie dotyczy tylko tych niezgodnych, chyba że nie można oczekiwać że klient jest zatrzyma

11. Klient zwraca towar niezwłocznie na koszt sprzedawcy.

12. Sprzedawca zwraca cenę lub różnicę w cenie niezwłocznie, maksymalnie 14 dni od otrzymania towaru lub dowodu odesłania.

13. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta (np. imię
i nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail), przedmiot reklamacji (np. niezgodność
i datę ) oraz żądania związane z reklamacją (naprawa lub wymiana). W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia.

14. Reklamacja powinna zostać przesłana na adres e-mail Sprzedawcy podany
w niniejszym Regulaminie.

15. Sprzedawca ustosunkuje się do kompletnej reklamacji w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu na adres e-mail składającego reklamację.

16. Jeżeli zaistnieje konieczność dostarczenia do Sprzedawcy reklamowanego Towaru, Sprzedawca jest zobowiązany do poniesienia kosztów transportu na adres: Katarzyna Fuglewicz 36-020 Borek Stary 391d.

17. Sprzedawca będzie przetwarzał dane osobowe Klienta w celu rozpatrzenia reklamacji.

18. Klient może skorzystać z formularza reklamacji stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu.

§12 ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

1. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem ust. 6.

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Sklepie). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

3. Przykładowa treść oświadczenia (formularza) o odstąpieniu od umowy znajduje się w załączniku do niniejszego regulaminu.

4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, z zastrzeżeniem ust. 6 niniejszego paragrafu.

5. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

6. Konsumentowi odstępującemu od umowy przysługuje prawo do zwrotu opłaconych kosztów przesyłki do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji oferowanej w ofercie.

7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkty do Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument przed upływem terminu 14 dni odeśle zwracany Produkt na adres Sprzedawcy. Produkty należy odesłać pocztą lub kurierem na adres Katarzyna Fuglewicz 36-020 Borek Stary 391d.

9. Konsument jest zobowiązany pokryć bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy tytułem odstąpienia od umowy (koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy).

10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Produktu.

11. W przypadku wystawienia faktury korygującej, faktura zostanie wystawiona przez Sklep w momencie zwrotu pieniędzy na konto Klienta. Faktura zostanie wysłana do Klienta drogą elektroniczną na adres e-mail, podany podczas składania Zamówienia, na co Klient wyraża zgodę.

12. W przypadku zwrotu zamówienia obejmującego darmową wysyłkę Sprzedawca zastrzega sobie prawo do potrącenia kosztu wysyłki.

§13 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

1. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą Klientów Sklepu będących Przedsiębiorcami.

2. W wypadku Klientów nie będących Konsumentami Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na utrzymaniu konta Klienta ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia, również drogą elektroniczną na podany przez niego do rejestracji Konta adres e-mail. Nie rodzi to żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

3. Sprzedawca ma prawo do odstąpienia od umowy zwartej z Klientem niebędącym Konsumentem bez podania przyczyny, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia, poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia, również drogą elektroniczną na podany przez niego do rejestracji Konta adres e-mail. Nie rodzi to żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

4. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient będący Przedsiębiorcą obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy danym rodzaju przesyłki. W chwili wydania Produktu przewoźnikowi na Przedsiębiorcę przechodzą korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej jego utraty lub uszkodzenia. Niezwłocznie powinien dokonać czynności mających na celu ustalenie odpowiedzialności przewoźnika. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Przedsiębiorcy oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

5. W stosunku do Klientów będących Przedsiębiorcami, Sprzedawca ma prawo samodzielnie wskazać i ograniczyć dostępne metody płatności oraz wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części, niezależnie od wybranego przez Przedsiębiorcę sposobu płatności albo zawarcia umowy sprzedaży.

6. Całkowita odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Przedsiębiorcy (Klienta) jest ograniczona do wysokości zapłaconej ceny Produktu oraz kosztów dostawy z tytułu umowy sprzedaży i złożonego Zamówienia. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Przedsiębiorcy.

7. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem, zostaje poddane sądowi, właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

§14 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW NA PRAWACH KONSUMENTA

1. Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, jest taki przedsiębiorca, który dokonuje zakupów w Sklepie, które są związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie posiadają dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zgodnie z art. 38a ustawy o prawach konsumenta.

2. Przedsiębiorcę, o którym mowa w ustępie pierwszym niniejszego paragrafu, będą dotyczyć postanowienia niniejszego regulaminu, które dotyczą Konsumenta tj. m.in.:

 • Usług cyfrowych świadczonych drogą elektroniczną
 • Odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa
 • Reklamacji i niezgodności towaru z umową

w zakresie ograniczonym art. 7 a a ustawy o prawach konsumenta oraz art. 385/5, art. 556/4, art. 556/5 i art. 576/5 ustawy Kodeks cywilny. W pozostałym zakresie stosuje się postanowienia Regulaminu dotyczące Przedsiębiorców zawodowych.

3. Przedsiębiorca na prawach konsumenta, akceptując niniejszy regulamin podczas procesu zakupowego, a następnie korzystając ze swoich uprawnień wymienionych w niniejszych paragrafie, powinien uzupełnić stosowny formularz reklamacji lub odstąpienia od umowy, a w szczególności dane potwierdzające okoliczności potwierdzające jego status zgodny z art. 38a ustawy o prawach konsumenta.

4. Przedsiębiorca, o którym mowa w ustępie powyższym oświadcza w formularzu przesłanym do Sprzedawcy, że zakupiony Produkt/y, a tym samym zawarta umowa sprzedaży są bezpośrednio związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie posiadają one dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, co czyni na dowód tego, że spełnia warunki, aby za takiego przedsiębiorcę można było go uznać. Formularze stanowią załączniki do niniejszego Regulaminu.

§15 WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1. Produkty oraz usługi świadczone przez Sprzedawcę, dostępne w Sklepie, stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, podlegają ochronie prawnej i stanowią własność intelektualną Sprzedawcy.

2. Klient akceptując niniejszy Regulamin uznaje, że całość praw autorskich i wszystkie znaki towarowe związane ze Sklepem należą do Sprzedawcy (lub posiada on odpowiednie licencje) i podlegają prawnej ochronie, a w szczególności przepisom, o których mowa w ustępie powyższym.

3. W przypadku zamiaru wykorzystania Produktu w sposób sprzeczny ze wskazanym w niniejszym Regulaminie, Klient obowiązany jest uzyskać pisemną zgodę Sprzedawcy.

4. Klient wyraża zgodę na umieszczenie jego logotypu w wykazie klientów Sprzedawcy, udzielając mu tym samym licencji niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie na korzystanie do celów prowadzonej przez Sprzedawcę działalności na następujących polach eksploatacji: utrwalanie w zakresie zapisu metodą cyfrową w pamięci komputera i w sieci Internet, zwielokrotnianie dowolną techniką, rozpowszechnianie w Sklepie, na stronach Sprzedawcy i w mediach społecznościowych, publiczne wyświetlanie, bez prawa do sublicencji.

§16 DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych informuję, iż:

1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Katarzyna Fuglewicz NIP: 8133243817 zwany w Regulaminie również Sprzedawcą. Administrator samodzielnie wykonuje zadania Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Kontaktować z Administratorem możesz się używając poniższych danych: e-mail: kontakt@szykownyogrod.pl.

2. Dane osobowe Klienta podawane w formularzach znajdujących się w Sklepie będą przetwarzane na podstawie umowy zawartej pomiędzy Klientem a Administratorem, do której zawarcia dochodzi wskutek akceptacji niniejszego Regulaminu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy). Jest to konieczne dla wykonania tej umowy (realizacji zamówienia Produktu i założenia Konta), a następnie utrzymywania Konta Klienta i obsługi Klienta związanej z zawartą umową.

3. Dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane również w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

 1. wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa);
 2. realizacji transakcji płatniczych za pośrednictwem operatora płatności elektronicznych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
 3. rozpatrzenia reklamacji czy roszczeń — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
 4. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
 5. kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją usługi — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
 6. przechowywania nieopłaconych zamówień — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
 7. tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
 8. archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
 9. wykorzystywania cookies na stronie i podstronach Sklepu — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda); w celu marketingu bezpośredniego kierowanego do Klienta – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora).

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celach związanych z realizacją umowy oraz realizacją prawnie uzasadnionych interesów Administratora. Ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.

5. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez okres realizacji umowy, a także przez okres zabezpieczenia ewentualnych roszczeń zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawnymi. Następnie zostaną usunięte, chyba że zdecyduje się korzystać z usług Administratora i pozostawi je na innej podstawie i we wskazanym mu celu.

6. Dane osobowe Klienta będą udostępnianie innym odbiorcom danych, takim, jak na przykład serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawca usługi poczty elektronicznej, dostawca usługi mailingu (newsletter) czy systemu płatności, kancelarii prawnej, podwykonawcom i zleceniobiorcom, zaangażowanym w prace sklepu internetowego, itp.

7. W związku z faktem, że Administrator korzysta z zewnętrznych dostawców różnych usług np. Facebook i spółki zależne, Pinterest, Google, Microsoft itp. dane Klienta mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach (w całości lub częściowo). Google i Facebook stosują mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO (np. certyfikaty) lub standardowe klauzule umowne. Będą one przekazywane wyłącznie odbiorcom, którzy gwarantują najwyższa ochronę i bezpieczeństwo danych., m.in. poprzez:

 • współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej,
 • stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską (tak jak m to miejsce np. w przypadku Google),
 • stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy,

lub tym, na przekazywanie danych osobowych których, Klient wyraził zgodę.

8. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Przysługuje mu też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.

9. Klient posiada też prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli podał swoje dane osobowe na podstawie zgody. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

10. Dane Klienta nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania w rozumieniu RODO, co oznacza, że Administrator nie będzie podejmował automatycznych decyzji, które mają wpływ na prawa i wolności Klienta.

Sklep nie stosuje indywidualnego dostosowania/segmentacji cen.

11.W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientowi i przekazania danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

12. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień poprzez Sklep, oraz polityka plików cookies zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: Polityka prywatności.

§16 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA SPORÓW I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ PRZEZ KONSUMENTA

1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku
z zawartymi umowami o dostarczenie Produktu na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument ma możliwość m.in. do:

 1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem
  o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
 2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem
  o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą,

bezpłatnego skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl oraz w siedzibach i na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych,
do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów lub Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających
z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

5. Sprawa może być rozpatrywana przez sąd polubowny tylko po zakończeniu postępowania reklamacyjnego i w przypadku, jeżeli obie strony sporu wyrażą na to zgodę. W pozostałych wypadkach ewentualne spory zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego i właściwością ogólną.

§17 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy oraz świadczone usługi wykonywane są w języku polskim i w oparciu o przepisy prawa polskiego.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu tylko z ważnych przyczyn to jest np.: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu, zmiany technologii. Nowy regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na platformie internetowej Sprzedawcy na podstronie: Regulamin.

3. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia Umowy.

4. W przypadku, gdyby jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu okazało się niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i naruszające interesy konsumentów, Sprzedawca deklaruje zastosowanie wskazanego poprawnego postanowienia.

5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym.

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Ustawy o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawy o ochronie danych osobowych oraz Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).


Niniejszy Regulamin obowiązuje od 01.01.2023r.

Aktualizacja 19.05.2023r – dodanie §10 OPINIE W SKLEPIE INTERNETOWYM

Link do polityki prywatności: https://szykownyogrod.pl/polityka-prywatnosci/

Link do niniejszego Regulaminu: https://szykownyogrod.pl/regulamin/

ZAŁĄCZNIK nr 1 – WZÓR FORMULARZA REKLAMACYJNEGO W PRZYPADKU KONSUMENTA

FORMULARZ REKLAMACYJNY W PRZYPADKU KONSUMENTA

Miejscowość, data: …………………………….

Imię i nazwisko/firma: ……………………………………………………..

Adres zamieszkania: …………………………………………………..…….

E-mail: …………………………………………………………………………..……….

Numer telefonu: ………………………………………………..……………….

Numer zamówienia: …………………………….

Data odbioru zamówienia: …………………………….

[dane Sprzedawcy: nazwa, adres]

__________________________________

__________________________________

Reklamacja Produktu zakupionego przez Klienta

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu………………………………………………. Produkt ……………………………………………………… ………………………………………………………[informacja o produkcie] jest niezgodny z Umową.

Niezgodność z umową polega na ……………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..[opis niezgodności].

Niezgodność z umową została stwierdzona w dniu…………………………………………………..

Z uwagi na powyższe, żądam:

 • wymiany towaru na nowy
 • nieodpłatnej naprawy towaru
 • obniżenia ceny (w przypadku braku możliwości wymiany bądź naprawy)
 • odstąpienia od umowy (w przypadku istotnego braku zgodności z umową)

Numer rachunku bankowego do zwrotu środków: …………………………………………………………………………………………………………………………

Posiadacz rachunku bankowego: ………………………………..………………………………….

Data: ____________________ Podpis Konsumenta: __________________

ZAŁĄCZNIK nr 2 – WZÓR FORMULARZA REKLAMACYJNEGO W PRZYPADKU PRZEDSIĘBIORCY NA PRAWACH KONSUMENTA

FORMULARZ REKLAMACYJNY W PRZYPADKU PRZEDSIĘBIORCY NA PRAWACH KONSUMENTA

Miejscowość, data: …………………………….

Imię i nazwisko/firma: …………………………….

Adres firmy: ……………………………….

NIP: ……………………………

E-mail: …………………………….

Numer telefonu: …………………………….

Numer zamówienia: …………………………….

Data odbioru zamówienia: …………………………….

[dane Sprzedawcy: nazwa, adres]

__________________________________

__________________________________

Reklamacja Produktu zakupionego przez przedsiębiorcę na prawach konsumenta

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu………………………………………………. Produkt ……………………………………………………… ………………………………………………………[informacja o produkcie] jest niezgodny z umową.

Niezgodność z umową polega na …………………………………………………………………………………………………………………………..…………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..[opis niezgodności].

Niezgodność z umową została stwierdzona w dniu…………………………………………………..

Z uwagi na powyższe, żądam:

 • wymiany towaru na nowy
 • nieodpłatnej naprawy towaru
 • obniżenia ceny (w przypadku braku możliwości wymiany bądź naprawy)
 • odstąpienia od umowy (w przypadku istotnego braku zgodności z umową)

Numer rachunku bankowego do zwrotu środków: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…

Posiadacz rachunku bankowego: ………………………………..…………………………………………………………………………………..………….

Jednocześnie, oświadczam, że zakupiony Produkt/y, a tym samym zawarta umowa sprzedaży są bezpośrednio związane z prowadzoną przeze mnie działalnością gospodarczą, ale nie posiadają one dla mnie charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przeze mnie działalności gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zgodnie z art. 38a ustawy o prawach konsumenta.

Na dowód tego wymieniam poniżej PKD dla mojej działalności gospodarczej znajdujące się w CEIDG:

 1. PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………
 2. PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………
 3. PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………
 4. PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………
 5. PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………
 6. PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………
 7. PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………

Data: ____________________ Podpis: __________________

ZAŁĄCZNIK nr 3 – WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY W PRZYPADKU KONSUMENTA

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY W PRZYPADKU KONSUMENTA

Miejscowość, data: …………………………………………….…………….

Imię i nazwisko/firma: …………………..………………….…..……….

Adres zamieszkania: ……………………………………………………….

E-mail: ………………………………………………………………………………….

Numer telefonu: …………………………………………………..….……….

Numer zamówienia: ……………………………………………………….

Data odbioru zamówienia: ……………….………………………….

Szykowny Ogród

Katarzyna Fuglewicz

36-020 Borek Stary 391d.

NIP: 8133243817

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa

Niniejszym oświadczam, że odstępuję od umowy nr …………………………………….. zawartej dnia ………………………………………… dotyczącej następujących rzeczy:

 1. ……………………………………………………………………………………………………
 2. ……………………………………………………………………………………………………
 3. ……………………………………………………………………………………………………
 4. ……………………………………………………………………………………………………
 5. ……………………………………………………………………………………………………
 6. ……………………………………………………………………………………………………

Proszę o zwrot kwoty ……………….………… zł (słownie ……………….…………………………………………………………………………………………………….……….………………złotych) poprzez:

 • na rachunek bankowy o numerze: ……………………………………………………………………..…………………………………………[wypełnić jeśli dotyczy]
 • przekaz pocztowy na adres ………………………………………………………………………………………………………………..……………..[wypełnić jeśli dotyczy]

Data: _____________________ Podpis Konsumenta: _____________

ZAŁĄCZNIK nr 4 – WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY W PRZYPADKU PRZEDSIĘBIORCY NA PRAWACH KONSUMENTA

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY W PRZYPADKU PRZEDSIĘBIORCY NA PRAWACH KONSUMENTA

Miejscowość, data: ……………………………………………………..…….

Imię i nazwisko/firma: …………………………………………………….

Adres firmy: …………………………………………………………….………….

NIP: …………………………………………………………………………………………

E-mail: …………………………………………………………………………………..

Numer telefonu: ……………………………………………………………….

Numer zamówienia: ……………………………………………………….

Data odbioru zamówienia: …………………….…………………….

Szykowny Ogród

Katarzyna Fuglewicz

36-020 Borek Stary 391d.

NIP: 8133243817

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa w przypadku przedsiębiorcy na prawach konsumenta

Niniejszym oświadczam, że odstępuję od umowy nr ………………………………….. zawartej dnia ………………………………………… dotyczącej następujących rzeczy :

 1. ……………………………………………………………………………………………………
 2. ……………………………………………………………………………………………………
 3. ……………………………………………………………………………………………………
 4. ……………………………………………………………………………………………………
 5. ……………………………………………………………………………………………………
 6. ……………………………………………………………………………………………………

Proszę o zwrot kwoty ……………….………… zł (słownie …………………………………………………………………………………………….………………złotych) poprzez:

 • na rachunek bankowy o numerze: ……………………………………………………………………..…………………………………………[wypełnić jeśli dotyczy]
 • przekaz pocztowy na adres ………………………………………………………………………………………………………………..……………..[wypełnić jeśli dotyczy]

Jednocześnie, oświadczam, że zakupiony Produkt/y, a tym samym zawarta umowa sprzedaży są bezpośrednio związane z prowadzoną przeze mnie działalnością gospodarczą, ale nie posiadają one dla mnie charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przeze mnie działalności gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zgodnie z art. 38a ustawy o prawach konsumenta.

Na dowód tego wymieniam poniżej PKD dla mojej działalności gospodarczej znajdujące się w CEIDG:

 1. PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………
 2. PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………
 3. PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………
 4. PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………
 5. PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………
 6. PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………
 7. PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………

Data: _____________________ Podpis: _____________